Lancearius Eickenrode  Luscinia Eickenrode
 
 
 
   
 Lacertus Eickenrode †  Lanceola Eickenrode
   
   
 Longanimus Eickenrode †